شماره آگهی : 339693

کتاب تنهاترین فیل جنگل دوردست

شماره تماس : 09190194919

در این کتاب که توسط داریوش مبصر نوشته شده و با نقاشی های آبرنگ مریم ملوان تصویرگری گردیده، داستان فیلی روایت شده که بصورتی نامتعارف نزد گرگی پیر پرورش می یابد.زندگی طولانی با یک گرگ و دور از گله وجوه عقلی و احساسی وی را به شکلی آزاد و مستقل پرورش می دهد. لذا پس از بازگشت به جنگل کنش های قدرتمند و مستقلش، گله را با چالش مواجه می کند. آنها به رغم اینکه ناگزیر می شوند تحت تاثیر وی برخی ارزشها و نحوه زندگیشان را تغییر دهند، با این حال کنش های توام با ترس، حسادت و خشمشان نهایتا آنها را مقابل وی قرار می دهد. در چنین شرایطی فیل در معرض دوراهی گزینش انزوا و تقویت دریافتهایش از جادوی غروب خورشید یا هجرت و پیوستن به گله ای دیگر قرار دارد. انتخابی که او باید در ادامه زندگیش بکند تا حدی پیچیده بنظر می رسد که راویان قصه متاثر از جهانبینی شان و تصاویری که از خود در آینه شخصیت های قصه می بینند عاقبت متفاوتی را برای وی تصویر، روایت یا آرزو می کنند.

خدمات سئو