شماره آگهی : 328882

ویراستاری ادبی و علمی

شماره تماس : 09038596589

ویراستاری ادبی و محتوایی انواع متون فارسی
تقویم نص و آدرس یابی و پاورقی متون علمی و تخصصی
ویراستاری ادبی و گرامری صفحه ای 4000 تومان
ویراستاری علمی و محتوایی صفحه ای 7000 تومان
برای طلاب و دانشجویان تخفیف داده می شود

خدمات سئو